menighet

Fellesråd 2023-2027

TYNSET KIRKELIGE FELLESRÅD 2023–2027

   Leder: Bjørn Tore Grutle (Tynset) E-post: Btor-g@online.no
   Rådsmedlem: Sigve Mælen (Tynset
   Rådsmedlem: Morten Løvhaug (Brydalen)
   Rådsmedlem: Inger Elise Næss (Brydalen)
   Rådsmedlem: Lars Fredrik Eggen (Tylldalen)
   Rådsmedlem: Lars Hogstad (Tylldalen)
   Rådsmedlem: Jan Haugan (Kvikne)
   Rådsmedlem: Arnold Ragnar Fossum (Kvikne)
   Biskopens representant: Tina Solbakken
   Tynset kommunes representant: Odd Tronvoll

Fellesrådet ble etablert 1. januar 1997. Det har det administrative og økonomiske ansvaret for den lokale kirkeøkonomien.

Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.

Kirkelig fellesråd er ansvarlig for:
a) bygging, drift og vedlikehold av kirker,
b) anlegg, drift og forvaltning av gravplasser,
c) opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett,

d) personalansvar for alle stillinger i kirka unntatt prestene.

e) anskaffelse og drift av menighets– og prestekontor,
f) administrativ hjelp for prosten når staten yter tilskudd til det,
g)anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring/trosopplæring

Kirkelige fellesråd er forvalter av gravplassene på vegne av innbyggerne i kommunen, –også dem som ikke er medlem av Den norske kirke.

Daglig leder er ansatt for å utøve det daglige administrative lederansvaret i prestegjeldet på vegne av fellesrådet. I Tynset prestegjeld er det Else Laila Tuveng som er kirkeverge/daglig leder.